STARPTAUTISKĀ LĪGUMA PROJEKTS PAR MĀKSLAS UN ZINĀTNISKO IESTĀDĪJUMU, MISIJU UN KOLEKCIJU AIZSARDZĪBU (RĒRIHA PAKTS), 1929.gads.

Drukāts pēc izdevuma: The Roerich Pact and the Banner of Peace. - New York, N.Y., 1947.-p.27-29.

 

 

STARPTAUTISKAIS LĪGUMS

par mākslas un zinātnisko iestādījumu,

misiju un kolekciju aizsardzību

(RĒRIHA PAKTS)

 

 

Augsti Godātās Vienojušās Puses -

Tās, kuru cēlie uzdevumi uzliek tām svētu pienākumu veicināt savu nāciju morālo labklājību un sekmes mākslā un cilvēces sabiedriskās izpētes zinātnēs;

Tās, kuru iestādījumi, kas paredzēti jaunatnes izglītībai, mākslai un zinātnēm, veido visu pasaules nāciju sabiedrisko dārgumu;

Atceroties idejas, iedvesmotas no vieda un cēla paredzējuma, kuras noveda Augsti Godātās Vienojušās Puses 1864.gada 22.augustā pie Ženēvas konvencijas dibināšanas, lai uzlabotu ievainoto likteni, kā arī:

1885.gada 26.februāra Berlīnes Konferences Galvenā akta, kas dod tiesības uz īpašu aizbildniecību zinātniskajām ekspedīcijām;

1899.gada 29.jūlija un 1907.gada 18.oktobra Hāgas konferenču Noslēguma akta, it īpaši IV. Konvencijas Pielikuma 27. panta, kas rūpējas par reliģijas, mākslas, zinātņu un labdarības celtņu  un vēsturisko pieminekļu drošību uzbrukuma un bombardēšanas gadījumos;

1919.gada 10.septembra Sen-Žermen-an-Lei Konvencijas II. Panta, kas apliecina 1885.gada Berlīnes konferences Galvenā  akta augstāk minētos nolikumus attiecībā uz īpašu aizsardzību, ko Augsti Godātās Vienojušās Puses dāvāja zinātniskajām misijām to iekārtām un kolekcijām;

1928.gada 27.augusta Parīzē parakstītā kara Noliegšanas Pakta kā nacionālās politikas veida,

Pieņēma lēmumu noslēgt svinīgu Līgumu aizsardzības uzlabošanai, kā tas pieņemts visās civilizētās valstīs, iestādījumiem un misijām, kuras veltītas mākslai un zinātnei un mākslas un zinātniskajām kolekcijām,

Un šai nolūkā nozīmēja atbilstošus pilnvarotos ……………………, kuri uzrādīja viens otram visas savas pilnvaras pieņemtā veidā un secināja sekojošo:

 

 

I.  PANTS

 

Izglītības, mākslas un zinātniskie iestādījumi, personāls, šo iestādījumu un misiju īpašums un kolekcijas tiks uzskatīti par neitrāliem un kā tādi būs aizbildniecībā un cienījami no karojošo puses.

Attiecībā uz augstāk minētajiem iestādījumiem un misijām to aizbildniecība un cieņa visās vietās būs pakārtotas Augsti Godāto Vienojušos Pušu augstākajai varai bez jebkādām atšķirībām no valstu puses jebkura iestādījuma vai misijas valstiskai piederībai.

 

 

II.  PANTS

 

Katrai no Augsti Godātajām Vienojušās Pusēm ir jāiesniedz sabiedrisko vai privāto iestādījumu, kolekciju un misiju sarakstu, kurus vēlams iekļaut īpašā aizbildniecībā, ko sniedz esošais Līgums pēc izvēles Hāgas starptautiskās justīcijas Pastāvīgās tiesas reģistratūrā, intelektuālās kooperācijas Starptautiskajā institūtā Parīzē vai Vašingtonas pilsētā Panamerikas ūnijas Izglītības departamentā.

Tādā veidā, iestādījumi, kolekcijas un misijas var uzstādīt atpazīstamības Zīmi (sarkans gredzens ar trim sarkaniem aplīšiem vidū uz balta fona), kas dos tiem tiesības uz īpašu aizbildniecību un cieņu visu Augsti Godāto Vienojušos Pušu tautībām no karojošo valstu puses. 

Augstākminētie iestādījumi, kolekcijas un misijas pārtrauks izmantot neitralitātes privilēģijas tajā gadījumā, ja tās tiks izmantotas militāriem mērķiem.

 

 

III.  PANTS

 

Gadījumā ja ir veikts kaut kāds akts pret aizsardzību un cieņu, ko izrāda mākslas un zinātniskajiem iestādījumiem, kolekcijām un misijām, kā ir noteikts pašreizējā Līgumā, cietušie, iestādījums vai misija, ir tiesīgi ar savas valsts starpniecību apelēt starptautiskajā iestādījumā, kur tie tika reģistrēti. Šis starptautiskais iestādījums savu protestu var nodot zināšanai visām Augsti Godātajām Vienojušās Pusēm, kuras var izlemt sasaukt šajā lietā tiesas izmeklēšanas Starptautisko komiteju. Šīs Komitejas apsūdzība tiek publicēta. Attiecībā uz augstākminēto tiesas izmeklēšanas komisijas sastāvu un tās funkciju sīkākām detaļām - tās tiks regulētas ar īpašu vienošanos.

 

 

IV.  PANTS

 

Augsti Godātās Vienojušās Puses pasludina, ka viņas apņemas pastiprināt apsardzi (aizsardzību) ar esošās vietējās likumdošanas attiecīgu līdzekļu palīdzību, mākslas un zinātniskajiem iestādījumiem, kolekcijām un misijām, bez atšķirības, nacionālās vai ārvalstu,  visās attiecīgajās teritorijās.

Pašreizējais Līgums tiks apstiprināts no Augsti Godātajām Vienojušās Pusēm saskaņā ar viņu konstitucionālajām metodēm. Ratifikācijas dokumenti tiks iesniegti pārziņā

……………………………………………………………………………

Pašreizējais Līgums stāsies spēkā līdz ko tas tiks apstiprināts no vairākuma tā pamata sastādītāju, kas to parakstīja.

Valstis, kuras nav pašreizējā Līguma dalībnieces - sastādītājas, ar paziņojuma palīdzību, kurš adresēts noteiktai valstij, iegūst tiesības ievērot to.

Šis Līgums tiek apliecināts ar pašreizējā Pakta parakstiem un attiecīgo pilnvaroto zīmogu pielikumu.

Pakts tiek dublēts, viens tā eksemplārs ir angļu valodā un otrs franču - turklāt abiem ir vienāds spēks. Parakstīts pilsētā ……………… datumā ……… mēnesī …… gadā …………

 

 

 

info@latvijasrerihabiedriba.lv