LĪGUMS PAR MĀKSLAS UN ZINĀTNISKO IESTĀDĪJUMU UN VĒSTURISKO PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU (RĒRIHA PAKTS), parakstīts 1935.gada 15.aprīlī Vašingtonā.

Drukāts pēc izdevuma: The American Jornal of Internacional Law. - 1936.- N30. Suppl. - P.195-197.

 

   

LĪGUMS PAR MĀKSLAS UN ZINĀTNISKO IESTĀDĪJUMU UN

VĒSTURISKO PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBU

(RĒRIHA PAKTS)

                                                         

  

Augsti Godātās Vienojušās Puses, tiekdamās visu valstu par labu atzītajai 1933.gada 16.decembra rezolūcijai piešķirt tās nolikumiem līguma formu, ko iesniedza amerikāņu valstu Septītajā starptautiskajā konferencē Montevideo, kura ieteica amerikāņu valstu valdībām, kuras vēl nav parakstījušas Rēriha Paktu, par kura iniciatoru uzstājās Rēriha Muzejs Savienotajās Valstīs, pievienoties šim Paktam, kas ir virzīts uz jau noteiktā un labi zināmā karoga vispasaules atzīšanu, lai apdraudētības gadījumā aizsargātu visus pieminekļus, kas sastāda tautu kultūras mantojumu un ir kā valsts, tā arī privātais īpašums, pieņēma lēmumu noslēgt attiecīgu līgumu nolūkā nodrošināt kultūras vērtībām cieņu un aizsardzību kara laikā un miera laikā, un vienojās par zemāk sekojošo:

 

    

 

I.  PANTS

 

Vēsturiskie pieminekļi, muzeji, zinātniskie, mākslas, izglītības un kultūras iestādījumi tiek uzskatīti kā neitrāli un kā tādi ir cienījami un aizsargājami no karojošo pusēm.

Tādu pašu cieņu un aizsardzību bauda augstākminēto iestādījumu darbinieki.

Šī cieņa un aizsardzība ir attiecināmas uz vēsturiskajiem pieminekļiem, muzejiem, zinātniskajiem, mākslas, izglītības un kultūras iestādījumiem kā kara laikā tā arī miera laikā.

 

 

II.  PANTS

 

Pieminekļu un iestādījumu, kuri minēti iepriekšējā pantā, neitralitāte, aizsardzība un cieņa ir atzīstami visā teritorijā, kura atrodas zem katras Valsts jurisdikcijas, kura ir parakstījusi un pievienojusies, neatkarīgi no minēto pieminekļu un iestādījumu valstiskās piederības.

Attiecīgas valdības vienojas savu valstu iekšējā likumdošanas jomā veikt nepieciešamos pasākumus tādas aizsardzības un cieņas nodrošināšanā.

 

 

III.  PANTS

 

Pieminekļu un iestādījumu apzīmēšanai, kuri norādīti I. pantā, tiks izmantots atšķirības karogs (sarkans gredzens ar trim sarkaniem aplīšiem centrā uz balta fona), atbilstoši paraugam, kurš ir pašreizējā Līguma pielikumā.

 

 

IV.  PANTS

 

Valstu vadītāji, kuri parakstīja pašreizējo Līgumu vai ir tam pievienojušies, vienlaikus ar Līguma parakstīšanu vai pievienošanos tam, vai arī citā laikā, nosūta Panamerikas ūnijai pieminekļu un iestādījumu uzskaitījumu, kuriem  viņi vēlētos nodrošināt aizsardzību, ko paredz pašreizējais Līgums.

Panamerikas ūnija, savukārt, nosūta citām valdībām pieminekļu un iestādījumu uzskaitījumu, kuri minēti dotajā pantā, kā arī informē citas valdības par jebkuriem grozījumiem norādītā uzskaitījumā.

 

 

V.  PANTS

 

Pieminekļi un iestādījumi, kuri norādīti I. pantā, zaudē privilēģijas, kas paredzētas pašreizējā Līgumā, gadījumā ja tie tiek izmantoti militāriem nolūkiem.

 

 

VI.  PANTS

 

Valstis, kuras nav parakstījušas Līgumu tā parakstīšanas dienā, var to jebkurā laikā parakstīt vai pievienoties tam.

 

 

VII.  PANTS

 

Par pašreizējā Līguma pievienošanās, ratifikācijas un denonsēšanas dokumentu depozitāriju būs Panamerikas ūnija, kura darīs zināmu visām Valstīm, kuras parakstījušas pašreizējo Līgumu vai pievienojušās tam, par ikvienu dokumentu, kurš ir nodots glabāšanai ūnijā.

 

 

VIII.  PANTS

 

Pašreizējais Līgums jebkurā laikā no jebkuras valsts puses, kura ir parakstījusi vai pievienojusies tam, var tikt denonsēts, pie kam denonsēšana stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc pasludināšanas par to citām Valstīm, kuras ir parakstījušas pašreizējo Līgumu vai pievienojušās tam.

Līguma stāšanos spēkā apliecināja un parakstīja to savu valdību vārdā pilnvarotie Valsts pārstāvji pēc viņu pilnvaru pilnīgas izpildīšanas atbilstošā un pieņemtā formā un Līgumu apstiprināja ar saviem zīmogiem, ierakstot datumu iepretim saviem parakstiem.

 

 

                                                                                                                Vašingtona, 1935.gada 15.aprīlis.

 

 

 

info@latvijasrerihabiedriba.lv